IBSS Collection of Marine Parasites

Slide 826.Mx

Myxosporeans in Glycerin-gelatin

Host species: Gall bladder of Syngnathus typhle (Fishes)
Date:2016-05-17
Region:Black Sea, Karkinitsky Bay, Saryi-Bulatskiy liman
Collected by:Yurakhno V. M.
Identified by:Yurakhno V. M.
826.Mx.08.v1 Myxidium pulchrum V. Yurakhno, 1991 Vaucher spores822.Mx 823.Mx 824.Mx 825.Mx 826.Mx 827.Mx 828.Mx 829.Mx 830.Mx