IBSS Collection of Marine Parasites

Slide 832.Mx

Myxosporeans in Glycerin-gelatin

Host species: Urinary bladder of Platichthys flesus (Fishes)
Date:2011-09-05
Region:Black Sea, Chornaya River estuary, Sevastopol
Collected by:Yurakhno V. M.
Identified by:Yurakhno V. M.
832.Mx.0u.v2 Myxobilatus platessae (Basikalova, 1932) Vaucher spores828.Mx 829.Mx 830.Mx 831.Mx 832.Mx 833.Mx 834.Mx 835.Mx 836.Mx