IBSS Collection of Marine Parasites
Marine parasites → Scophthalmus →

Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814) host

Host species for

Bothriocephalus kulakovskayae Polyakova, Krivopalov in press
Ceratomyxa scophthalmi sp.nov
Myxidium cochleatum V.Yurakhno, 1991


Scomber

Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814)

Scorpaena