IBSS Collection of Marine Parasites
Marine parasites → Myxozoa → Myxosporea → Bivalvulida → Myxidiidae → Zschokkella →

Zschokkella iskovi Kovaljova, Donec et Kolesnikova, 1989 parasite

Bibliography

First published in

Kovaleva A.A., Donets Z. S., Kolesnikova M. G. 1989. New Myxosporea species (Cnidospora) from the Black Sea fishes. Vestnik Zoologii. 5. P. 75–79 (In Russian)


Yamaguticystis

Zschokkella admiranda V. Yurakhno, 1993
Zschokkella iskovi Kovaljova, Donec et Kolesnikova, 1989