IBSS Collection of Marine Parasites
Marine parasites → Platyhelminthes → Monogenea → Gyrodactylidea → Gyrodactylidae → Gyrodactylus →

Gyrodactylus sp. 2 sensu (Dmitrieva & Gerasev, 1997) parasite

This is the synonym of parasitic species Gyrodactylus sphinx Dmitrieva et Gerasev, 2000


Gynaecotyla

Gyrodactylus alviga Dmitrieva et Gerasev, 2000
Gyrodactylus arcuatus Bychowsky, 1933
Gyrodactylus bubyri Osmanov, 1965
Gyrodactylus corleonis Paladini, Cable, Fioravanti, Faria & Shinn, 2010
Gyrodactylus flesi Malmberg, 1957
Gyrodactylus harengi Malmberg, 1957
Gyrodactylus leopardinus Dmitrieva, Skidan, 2005
Gyrodactylus mugili Zhukov, 1970
Gyrodactylus mulli Gerasev, Dmitrieva, 2005
Gyrodactylus sp. 1 sensu (Dmitrieva & Gerasev, 1997)
Gyrodactylus sp. 2 sensu (Dmitrieva & Gerasev, 1997)
Gyrodactylus sphinx Dmitrieva et Gerasev, 2000

Haliotrema