IBSS Collection of Marine Parasites
Marine parasites → Platyhelminthes → Monogenea → Gyrodactylidea → Gyrodactylidae → Gyrodactylus →

Gyrodactylus harengi Malmberg, 1957 parasite


Gynaecotyla

Gyrodactylus alviga Dmitrieva et Gerasev, 2000
Gyrodactylus arcuatus Bychowsky, 1933
Gyrodactylus bubyri Osmanov, 1965
Gyrodactylus corleonis Paladini, Cable, Fioravanti, Faria & Shinn, 2010
Gyrodactylus flesi Malmberg, 1957
Gyrodactylus harengi Malmberg, 1957
Gyrodactylus leopardinus Dmitrieva, Skidan, 2005
Gyrodactylus mugili Zhukov, 1970
Gyrodactylus mulli Gerasev, Dmitrieva, 2005
Gyrodactylus sp. 1 sensu (Dmitrieva & Gerasev, 1997)
Gyrodactylus sp. 2 sensu (Dmitrieva & Gerasev, 1997)
Gyrodactylus sphinx Dmitrieva et Gerasev, 2000

Haliotrema