IBSS Collection of Marine Parasites
Marine parasites → Myxozoa → Myxosporea → Bivalvulida → Sinuolineidae → Myxodavisia →

Myxodavisia cornuta (V.Yurakhno, Naidenova, 2000) Zhao, Zhou, Kent & Whipps, 2008 parasite

Davisia cornuta V.Yurakhno, Naidenova, 2000

Bibliography

First published in

Yurakhno V. M., Naidenova N. N. 2000. Davisia cornuta sp. n. (Myxosporea: Sinuolineidae) - a parasite of Neogobius fluviatilis Pallas in the Sea of Azov. Ekologiya Morya. 51. P. 78-80 (in Russian).


Myxobolus

Myxodavisia cornuta (V.Yurakhno, Naidenova, 2000) Zhao, Zhou, Kent & Whipps, 2008
Myxodavisia ophidioni (Zaika, 1966) Zhao, Zhou, Kent & Whipps, 2008

Nematobothrioides