IBSS Collection of Marine Parasites
Marine parasites → Myxozoa → Myxosporea → Bivalvulida → Chloromyxidae → Chloromyxum →

Chloromyxum psetti Kovaljova, Donec et Kolesnikova, 1989 parasite

Bibliography

First published in

Kovaleva A.A., Donets Z. S., Kolesnikova M. G. 1989. New Myxosporea species (Cnidospora) from the Black Sea fishes. Vestnik Zoologii. 5. P. 75–79 (In Russian)


Ceratomyxa

Chloromyxum leydigi Mingazzini, 1890
Chloromyxum ovatum Jameson, 1929
Chloromyxum psetti Kovaljova, Donec et Kolesnikova, 1989
Chloromyxum schulmani Kovaljova, 1988
Chloromyxum trachuri Iskov et Karataev, 1984

Coeliodidymocystis