IBSS Collection of Marine Parasites
Marine parasites → Myxozoa → Myxosporea → Bivalvulida → Chloromyxidae → Chloromyxum →

Chloromyxum trachuri Iskov et Karataev, 1984 parasite


Ceratomyxa

Chloromyxum leydigi Mingazzini, 1890
Chloromyxum ovatum Jameson, 1929
Chloromyxum psetti Kovaljova, Donec et Kolesnikova, 1989
Chloromyxum schulmani Kovaljova, 1988
Chloromyxum trachuri Iskov et Karataev, 1984

Coeliodidymocystis